bootstrap templates

Als u voor het eerst bij een pedicure komt kan het zijn dat u vragen heeft over wat een pedicure zoal doet. Bij een eerste bezoek vindt er een kennismakingsgesprek plaats waarin u uw vragen kwijt kunt en ik als pedicure u enkele vragen kan stellen zoals onder andere uw naam en adres, of u diabetes of reuma heeft, uw eventuele klachten, etc.

Hierna bekijk ik uw voeten, kan ik zien waar eventuele klachten vanuit ontstaan en kunnen we hier over in gesprek met eventueel advies of aanmerkingen, dan begint de behandeling.

U krijgt uitleg waar dat nodig blijkt, natuurlijk kunt u altijd vragen stellen.

Vergoeding (tegemoetkoming)

Bij mensen met een reumatische aandoening en/of diabetes is regelmatig het bezoeken van de pedicure (voetverzorger) meestal verzekerd. In sommige andere gevallen ook. Hiervoor dient u echter contact op te nemen met uw verzekeringsinstelling daar het aantal bezoeken en de hoogte van het te vergoeden bedrag kunnen verschillen.
Onder voorbehoud heb ik deze link van het internet gekopieerd.
www.kwaliteitsregisterpedicures.nl

Provoet is de Nederlandse brancheorganisatie voor pedicures. Bij een pedicure welke lid is van Provoet weet u zeker dat deze werkt met een erkend vakdiploma. Dus u bent verzekerd van een gediplomeerde pedicure. Bij Provoet staan pedicures geregistreerd met daarbij vermeld de diploma’s en aanvullende certificaten zoals bijv. Diabetische Voet en Reumatische Voet. Provoet houdt deze lijst bij en controleert de geldigheid. De meeste gediplomeerde leden hebben een bordje van Provoet aan de muur.

Voor meer informatie, bezoek de website van Provoet.

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan. Het KRP is een landelijk en open systeem, waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, met eventueel vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem is toegankelijk voor onder andere consumenten, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een gekwalificeerde pedicure. In de meeste gevallen wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische indicatie is.

Voorwaarden
Niet iedere pedicure heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. De voorwaarden zijn:

Een diploma Medisch pedicure of een erkend basisdiploma Pedicure aangevuld met een erkend specialistisch certificaat in de verzorging van diabetische voet en/of reumatische voet;
In de praktijk toepassen van de hygiënische aspecten alsmede de Richtlijnen met betrekking tot voetverzorging van verschillende risicogroepen;
Op peil houden van de vakkennis, door het volgen van kennisbijeenkomsten. Iedereen die geregistreerd wil blijven in het KRP dient binnen een periode van drie jaar voldoende accreditatiepunten te behalen.


Al ruim 7500 pedicures geregistreerd
ProVoet erkent het grote belang van een dergelijk kwaliteitsregister. Om dit te onderstrepen heeft zij voor haar leden een collectieve inschrijving bewerkstelligd. Op dit moment (februari 2016) telt het kwaliteitsregister circa 7500 pedicures die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Verdere professionalisering
De pedicurebranche is de laatste jaren steeds professioneler aan het worden. In Nederland zijn op dit moment ruim 13.000 pedicures aangesloten bij branchevereniging ProVoet. Van oudsher is het beroep pedicure een vrij beroep, waardoor het niet precies bekend is hoeveel pedicures werkzaam zijn in Nederland. Door het KRP wordt het beroep inzichtelijk voor zowel consument als professionals in de zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsen en podotherapeuten.

Preventieve voetverzorging voorkomt problemen
Het KwaliteitsRegister voor Pedicures is mede ontwikkeld op verzoek van de zorgverzekeraars. Belangrijk aspect is de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling voor de preventie van voetproblemen. Een gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure kan met zorgvuldige analyse en voetverzorging, voetproblemen bij risicopatiënten (zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes en/of reuma) tot een minimum beperken.

Bundelen van krachten
Het KRP komt voort uit een samenwerking tussen brancheorganisatie ProVoet, zorgverzekeraars en medische professionals. De uitvoering en ontwikkeling van hiervan gebeurt door Stichting ProCERT. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicurebranche. Er bestond eerder nog geen registratiesysteem om de kwaliteiten van deze beroepsgroep te waarborgen.

Voor meer informatie kun je kijken op www.kwaliteitsregisterpedicures.nl. 

PediTerra hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere
en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. PediTerra houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;

• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig
zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw
persoonsgegevens;

• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Als PediTerra zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen
heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de
contactgegevens onder aan dit document.Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

• Administratieve doeleinde;

• Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• (Zakelijk)Telefoonnummer;

• (Zakelijk)E-mailadres;

• Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

• administratie voor maximaal 7 jaar.n.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstelling(en):

• Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de
bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• E-mailadres.

Uw
persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men aangemeld is.N.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of
geïnteresseerdeh

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door
PediTerra verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

• Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres.

Uw
persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten
en/of geïnteresseerde.N.v.t.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens
van Medewerkers worden door PediTerra verwerkt ten behoeve van de volgende
doelstelling(en):

• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag
voor deze persoonsgegevens is:

• De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PediTerra de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

• Voornaam;

• Tussenvoegsel;

• Achternaam;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Geboortedatum;

• Salarisgegevens;

• Kopie ID;

• BSN-nummer;

• Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door PediTerra opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde
verwerking(en) voor de periode:

• Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor maximaal 7 jaar.Verstrekking
aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien
dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

• Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

• Het verzorgen van de (financiële) administratie.

• Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken
wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw
persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht
en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een
onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen
wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te
geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger
dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de
ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PediTerra bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben
we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

• Alle personen die namens PediTerra van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan geheimhouding daarvan.

• We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

• We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;

• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;

• We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten
omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze
verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan
voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u
altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit
dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op!

ContactgegevensPediTerra

Hogepad
39
8181 TW
Heerde
info@pediterra.nl

Algemene Voorwaarden van Pedicure Praktijk PediTerra

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen PediTerra en een cliënt waarop PediTerra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en leveringen van PediTerra en op alle met voetverzorging van PediTerra aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Onder cliënt wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PediTerra in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling dan wel het boeken van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

Indien de cliënt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door PediTerra is ingestemd.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

PediTerra behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicurepraktijk PediTerra en een cliënt waarop PediTerra deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

PediTerra zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal PediTerra zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, gelieve 48 doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan PediTerra melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag PediTerra het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag PediTerra de verloren tijd inkorten op de behandeling, of de behandeling teniet doen en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
PediTerra moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
PediTerra vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar op de website. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de cliënt het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op de bankrekening van PediTerra onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet PediTerra bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan PediTerra aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. PediTerra neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. PediTerra behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. PediTerra zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Schade/letsel
PediTerra is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat PediTerra is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. PediTerra is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk of bij ambulante voetzorg.

Beschadiging en Diefstal
PediTerra heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.

PediTerra meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan PediTerra.

PediTerra moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal PediTerra de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

De garantie vervalt indien:
De cliënt andere producten heeft gebruikt dan door PediTerra is geadviseerd.
De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
De cliënt de verwijzing naar andere disciplines (waaronder huisarts, podotherapeut) niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft PediTerra het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht
Op elke overeenkomst tussen PediTerra en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

PediTerra is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliënt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Het boeken van een behandeling en annuleringsvoorwaarden
Behandelingen geschieden uitsluitend op afspraak.

PediTerra behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien zij dit nodig acht. 

Klachten
Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij PediTerra in te dienen.
PediTerra dient klachten afdoende te onderzoeken en zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche. PediTerra verstrekt in dat geval informatie over de geschillencommissie van de uiterlijke verzorgingsbranche aan de cliënt.

Geschillenregeling
Geschillen tussen cliënt en PediTerra over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de cliënt als door PediTerra aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst bij PediTerra heeft ingediend.

Nadat de klacht bij PediTerra is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is PediTerra aan deze keuze gebonden. Indien PediTerra een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de cliënt vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. PediTerra dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Mobirise

© Copyright 2007 - 2023 • PediTerra • Medisch pedicure •